Het meertalige meldloket voor structureel racisme en discriminatie

Het meertalige meldloket voor structureel racisme is tot stand gekomen op initiatief van de
stichting Leids Steunloket Migranten (LSM). Leiden is een middelgrote stad met ongeveer
127.000 inwoners, waarvan de bevolking zeer divers is. Naast een grote populatie
(internationale) studenten herbergt Leiden ook veel inwoners met een migratieachtergrond.
Ondanks de reputatie van Leiden als een stad van openheid en tolerantie, komt structurele
discriminatie op verschillende vlakken voor.
 
Zo is het bijvoorbeeld van groot belang om het thema van structureel racisme op de
werkvloer is aan te kaarten. Door het bespreekbaar te maken, kunnen er maatregelen
genomen worden om dit probleem aan te pakken. Structureel racisme op het werk
veroorzaakt veel pijn en lijden in het dagelijks leven, dus het serieus nemen en bestrijden van
dit probleem is beslist geen overbodige luxe. Zo is racisme en discriminatie op de werkvloer
een belangrijke oorzaak van armoede en ongelijkheid in onze samenleving, wat de
bestaanszekerheid bedreigt van hen die erdoor getroffen worden.
 
In Nederland zijn er inmiddels meerdere onderzoeken uitgevoerd die aantonen dat racisme
en discriminatie voorkomen in wervingsprocessen en in werksituaties. Zo blijkt uit onderzoek
van de gemeente Leiden dat 73% van de Leidenaren denkt dat discriminatie op basis van
afkomst of huidskleur vaak of soms voorkomt, waarbij 17% van de Leidenaren zelf in de
afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd werden vanwege hun afkomst of huidskleur. De
resultaten van dergelijke onderzoeken worden echter niet of nauwelijks vertaald naar
concrete acties en praktische maatregelen om racisme en discriminatie tegen te gaan. Het is
een uiterst urgent probleem, wat bijdraagt aan het gevoel dat de kloof tussen mensen groter
wordt. Door het ontbreken van steun en maatregelen voor slachtoffers van dergelijke
vormen van discriminatie, voelen zij zich miskend en wordt het probleem alleen maar groter.
Daar wil het LSM wat aan doen.
 
Waarom is een meldloket voor structureel racisme en discriminatie noodzakelijk in Leiden?
Het meertalige meldloket is een burgerinitiatief dat is ontstaan uit de behoefte van
sleutelfiguren in Leiden om hun eigen ervaringen en perspectieven te gebruiken in de strijd
tegen racisme. Via dit meertalige meldloket willen we ervoor zorgen dat het melden van
structurele discriminatie gemakkelijker en toegankelijker wordt, zodat inwoners die
discriminatie ervaren de juiste ondersteuning kunnen krijgen.
 
De aanwezigheid van een fysiek meldloket is belangrijk om de verschillende redenen. Het
biedt onder andere de volgende mogelijkheden:
– Het delen van eigen ervaringen en het omzetten ervan in acties om haat en racisme te
bestrijden;
– Het bundelen van krachten en aandacht besteden aan stereotyperend en racistisch
gedrag tussen mensen van alle volksgroepen, waaronder migrantengemeenschappen;
– Meer inzicht krijgen in en meer begrip creëren voor wat zich tussen mensen afspeelt;
– Inclusiviteit is voor iedereen belangrijk: velen van ons hebben op de één of andere
manier ervaring gehad met buitensluiting;
– Slachtoffers ondersteunen door brieven te schrijven naar bedrijven en organisaties waar
mensen discriminatie ervaren, en leiders onder druk zetten om een discriminatievrije
sfeer te creëren binnen hun organisaties en bedrijven;
– Gebruikmaken van wetenschappelijke inzichten over racisme;
– De oorzaken van racisme aanpakken en acceptatie bevorderen, met name in de vroege
stadia van het basisonderwijs;
– Het identificeren van de meest pijnlijke aspecten van racisme en het aanpakken van
zowel de individuele problemen die mensen ervaren, als van de bredere
maatschappelijke problematiek;
– Mensen helpen betrokken te blijven door ze de kans te bieden om zich uit te spreken
tegen haat en racisme, zonder angst en onderdrukking;
– Diepgaande discussies voeren en informatieavonden organiseren in samenwerking met
onze partners, om kennis uit te wisselen en begrip te vergroten.
 
Op de genoemde informatieavonden willen we stereotypen en de denkwijze en structuur
van de samenleving ter discussie stellen om zo gezamenlijk een maatschappelijke buffer
vormen tegen racisme. Zo hopen wij gedragsverandering in gang te zetten, met het doel om
zowel mensen te beschermen, als om te voorkomen dat maatschappelijke tegenstellingen
uitmonden in grote conflicten.
 
Als u meer wilt weten, kom dan naar het fysieke meldpunt van LSM:
Spreekuur op afspraak: iedere dinsdag van 11:30 tot 14:00 uur
Adres: Oude Rijn 44B, 2312 HG Leiden
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via:
Telefoon: 0685887463 of 0718330102
Email: info@leidssteunloket.nl
U kunt bij ons terecht om uw eigen ervaringen te delen, brieven te schrijven en
ondersteuning te krijgen bij doorverwijzingen.